Μενού
Your Cart

Οδηγίες Χρήσης ELRM1001 - GSM 4απλό ρελέ CL4


ELRM1001 - GSM 4απλό ρελέ (Διακόπτης) για έλεγχο μέσω SMSΗ συσκευή δέχεται εντολές μέσω μηνυμάτων (SMS) για ενεργοποίηση του/των διακόπτη/ων. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στην συσκευή και συνδέστε την τροφοδοσία.


H κάρτα SIM Δεν πρέπει να έχει το PIN ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε την απαίτηση κωδικού PIN από την κάρτα SIM.


Για να απενεργοποιήσετε την απαίτηση κωδικού PIN, βάλτε την κάρτα SIM σε ένα κινητό τηλέφωνο και ρυθμίστε την κάρτα να μην ζητάει κωδικό Pin.


SW button - Αλλάζει την κατάσταση του Relay SW1, SW2, SW3, SW4
SET button - Πιέζοντας αυτό μπορούμε χειροκίνητα να εισάγουμε τον αριθμό του Master.
STA button - Ενδεικτικό κατάστασης STA1, STA2, STA3, STA4
GSM SIG Indicator - Ενδεικτικό σήματος GSM.


Ο εργοστασιακός Κωδικός είναι 0000. Αλλαγή του κωδικού με SMS ως ακολούθως:
SN+παλιός κωδικός+NEW+νέος κωδικός
Παράδειγμα: Αλλαγή από 0000 σε 1234, στέλνουμε το μήνυμα: SN0000NEW1234
O ελεγκτής θα στείλει το μήνυμα: SN SETOK NEW SN IS 1234


Δέχεται έως 5 τηλέφωνα.
Υπάρχουν δύο τρόποι, ένας με SMS και ένας με το μπουτόν SET.Με SMS: Στέλνουμε SN1234SET6972777777 , εάνο κωδικός είναι 1234 και ο αριθμός που θέλουμε είναι 6972777777. Εάν γίνει η καταχώρηση ο ελεγκτής θα στείλει: 6972777777SETOKΜε το SET:
Πιέζουμε το SET, το ενδεικτικό του STA θα αναβοσβήνει για 30 sec. Στον χρόνο αυτό
καλούμε τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής απορρίπτει την κλήση και ο αριθμός που καλέσαμε καταχωρείτε
ως Master.


Έλεγχος με SMS: (Εντολή ON, OFF, COM, T, L, XT)α. Εντολή ΟΝ - εντολή να οπλίσουν και τα 4 Relay SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+ΟΝ , π.χ. SN0000ON , ο ελεγκτής θα στείλει μήνυμα STATE IS ALL ONβ. Εντολή OFF - εντολή να ξεοπλίσουν και τα 4 Relay SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+OFF, π.χ. SN0000OFF,
ο ελεγκτής θα στείλει μήνυμα STATE IS OFFγ. Εντολή COM
Με αυτή μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση κάθε relay ξεχωριστά.
Η εντολή είναι: SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+COM+Control Code
Στο Control Code γράφουμε N για να οπλίσει το Relay(ON), F για να ξεοπλίσει (OFF) και Χ για να παραμείνει ως έχει.
π.χ. εάν στείλουμε την εντολή:
SN0000COMNNFF
θα οπλίσουν τα Relay 1 (SW1) και 2 (SW2) και θα ξεοπλίσουν τα 3 (SW3) και 4 (SW4).
Εάν η εντολή εκτελεστεί επιτυχώς ο ελεγκτής θα στείλει το μήνυμα SW1 IS ON; SW2 IS ON; SW3 IS OFF; SW4 IS OFFδ. Εντολή Τ - INCHing - εντολή για παλμική όπλιση
SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+Τ+* +Control Code (* = 0-9, 0=0.5 sec, 1 = 1 sec, 2 = 2 sec......9 = 9 sec),
Control Code: με C δίνουμε εντολή να οπλίσει και με Χ να παραμείνει ως έχει.
π.χ. Για 3 second INCHing των Relay SW1 & SW2 μόνο, στέλνουμε SN0000T3CCXX.
Με την εντολή αυτή τα relay SW1 & SW2 θα οπλίσουν για 3 second ενώ τα SW3 & SW4 θα μείνουν στην κατάσταση που ήταν (υπενθυμίζουμε Χ για να παραμείνουν ως έχει).ε.Εντολή L - INCHing- εντολή για παλμική όπλιση μεγάλης διάρκειας - SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+L+(001-240)+Control Code.
(001-240) σημαίνει διάρκεια από 1 λεπτό έως 240 λεπτά (4 ώρες).
Control Code: C για όπλιση και Χ για να παραμείνει ως έχει.
π.χ. με την εντολή:
SN0000L060CCXX τα relay SW1 & SW2 θα οπλίσουν και θα ξεοπλίσουν μετά από 60 λεπτά, ενώ τα SW3 & SW4 θα παραμείνουν ως είχαν.
Ο ελεγκτής θα στείλει μήνυμα SW1 SW2 IS INCHINGΣτ.Εντολή ΧΤ.
Με την εντολή αυτή ρυθμίζουμε το πως θα λειτουργεί το 1ο Relay SW1 σε τηλεφωνική κλήση του ελεγκτή, δηλαδή αν θα λειτουργεί παλμικά ή ON/OFF καθώς και την χρονική διάρκεια του παλμού (που θα είναι οπλισμένο).
Η εντολή είναι SN+0000+XT+(0-9), 0 σημαίνει 0.5 sec και 1-9 σημαίνει από 1 έως 9 second.
π.χ. Με την εντολή SN0000ΧΤ5 ρυθμίζουμε τον ελεγκτή, έτσι ώστε σε τηλεφωνική κλήση το πρώτο ρελέ SW1, να λειτουργεί παλμικά με χρόνο 5 sec.
Ο ελεγκτής θα απαντήσει JOG FUNCTION IS ON.
Εάν στείλουμε την εντολή SN0000XTC ρυθμίζουμε τον ελεγκτή έτσι ώστε σε τηλεφωνική κλήση το πρώτο ρελέ SW1 να λειτουργεί ON/OFF.
Ο ελεγκτής θα απαντήσει JOG FUNCTION IS OFF.


Με τηλεφωνική κλήση ελέγχουμε μόνο το πρώτο ρελέ SW1.Ο τρόπος λειτουργίας του (παλμική ή ON/OFF) καθορίζεται όπως προαναφέρθηκε με την αποστολή του αντίστοιχου SMS.Σε λειτουργία ΟΝ/ΟFF:
Κάθε φορά που καλούμε τον ελεγκτή, η κλήση απορρίπτεται μετά από 1 sec και αλλάζει η κατάσταση του Relay. Εάν είναι οπλισμένο ξεοπλίζει και αντιστρόφως.Σε παλμική λειτουργία:
Κάθε φορά που καλούμε τον ελεγκτή, η κλήση απορρίπτεται μετά από 1 sec το ρελέ οπλίζει για όσο χρόνο έχουμε ρυθμίσει και εν συνεχεία ξεοπλίζει.
Τοπικός έλεγχος με τα Μπουτόν SW: Κάθε φορά που πατάμε το μπουτόν SW η κατάσταση του αντίστοιχου Relay αλλάζει.


Για τον έλεγχο της κατάστασης του Relay στέλνουμε SN+ΚΩΔΙΚΟ+CHECK
π.χ. SN0000CHECK.
Ο ελεγκτής απαντά SW1 IS ON/OFF; SW2 IS ON/OFF; SW3 IS ON/OFF; SW4 IS ON/OFF


Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι να θυμάται ο ελεγκτής την κατάσταση του, πριν την διακοπή (Power down save).
Μπορούμε να καταλάβουμε πως είναι ρυθμισμένος, παρακολουθώντας το ενδεικτικό STA1 μετά την επανατροφοδότηση του.Εάν αναβοσβήσει 2 φορές, η ρύθμιση είναι power down save.
Εάν αναβοσβήσει 4 φορές η ρύθμιση είναι να μην θυμάται την κατάσταση πριν την διακοπή.Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει πατώντας ένα από τα μπουτόν SW. Εάν το πατήσουμε για 15 sec
αλλάζει κυκλικά η ρύθμιση.


Πιέζοντας το μπουτόν SET και SW1 συγχρόνως για 1 sec.
Το ενδεικτικό STA1 θα αναβοσβήσει αργά 2 φορές, ένδειξη επιτυχούς RESET.Μετά από RESET δεν υπάρχει αριθμός MASTER και ο KΩΔΙΚΟΣ επανέρχεται στο 0000.


GSM GATE OPENER CL4 Τηλεχειρισμός για έλεγχο μέσω SMS

GSM GATE OPENER CL4 Τηλεχειρισμός για έλεγχο μέσω SMS

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη κ εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των θυρών της οικίας σας, το σύστημα συναγερμού αλλά και για τον έλεγχο των υπολοίπων συσκευών του σπιτιού. Από κράμα αλουμινίου και ειδικό επιβραδυντικό πλαστικό σε περίπτωση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικά Συχνότητα GSM: 850/900..

74.40€